Điều Khoản Sử Dụng Về Nhà Cái 009 Online

Điều khoản sử dụng 009 - Chính sách và các thông tin về các điều kiện sử dụng tại nhà cái 009 online
Điều khoản sử dụng 009 – Chính sách và các thông tin về các điều kiện sử dụng tại nhà cái 009 online

Các Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản và Điều kiện”) thiết lập các quy tắc và quy định để sử dụng: https://009vn.org/  (“Trang web“).

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng đến với 009.com!

Các điều khoản sau đây áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie này:

“Người dùng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến cá nhân truy cập Trang web này.
“Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi” đề cập đến 009.
Các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm tất cả các quy tắc, chính sách và nguyên tắc hoạt động khác được tham chiếu ở đây hoặc được công bố trên Trang web (đôi khi có thể được sửa đổi), bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mà không giới hạn.

Bằng cách truy cập Trang web này, chúng tôi cho rằng Bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện nêu trên trang này, vui lòng không tiếp tục sử dụng 009.com.

Đăng nhập với tư cách người dùng trên Trang web yêu cầu bạn chấp nhận rõ ràng các Điều khoản và Điều kiện này.

NỘI DUNG CỦA TRANG WEB

1.1. Nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, văn bản, tính năng, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, phép tính, tài liệu tham khảo và phần mềm, đang hoặc sẽ là tài sản của 009 hoặc người cấp phép của 009.

1.2. Việc tải xuống và sao chép kỹ thuật số nội dung trên Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó chỉ được phép sử dụng cho mục đích cá nhân phi thương mại trừ khi có thỏa thuận khác với chúng tôi bằng văn bản hoặc được cho phép theo luật bắt buộc hiện hành.

1.3. Bạn không được:

Tái xuất bản tài liệu từ 009.com mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi
Bán, thuê hoặc cấp giấy phép phụ cho tài liệu từ 009.com
Tái sản xuất, sao chép hoặc sao chép tài liệu từ 009.com
Phân phối lại nội dung từ 009.com
1.4. Nếu Bạn tìm thấy bất kỳ liên kết hoặc nội dung xúc phạm nào trên Trang web của chúng tôi, Bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết hoặc nội dung nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc trả lời trực tiếp cho Bạn.

HOẠT ĐỘNG CẤM

2.1. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web để:

Thúc đẩy bất kỳ hoạt động hoặc doanh nghiệp tội phạm nào hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp;
Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của bất kỳ khu vực pháp lý nào áp dụng cho Bạn và Bạn sẽ không sử dụng Trang web hoặc bất kỳ tài liệu và thông tin nào có trong đó liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;
Lấy hoặc cố gắng truy cập hoặc lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp hoặc cung cấp một cách có chủ ý thông qua Trang web;
Thu thập hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào thông qua Trang web hoặc sử dụng bất kỳ phương tiện nào, tự động hoặc cách khác, để truy cập Trang web;
Thực hiện các cuộc tấn công DDoS, can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ mạng, thiết bị hoặc máy chủ nào được kết nối hoặc sử dụng để cung cấp quyền truy cập vào Trang web;
Sao chép bất kỳ dữ liệu nào từ Trang web và sử dụng dữ liệu đó mà không có sự đồng ý trước của 009;
Mạo danh bất kỳ cá nhân, cá nhân hoặc tổ chức nào khác ngoài chính bạn.

NGƯỜI DÙNG ĐĂNG NHẬP

3.1. 009 cấp cho Bạn quyền truy cập và sử dụng Trang web không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ và có giới hạn. Để có quyền truy cập vào đầy đủ chức năng của Trang web (để lại nhận xét và phản hồi, truy cập các trang độc quyền của Trang web) Bạn phải đăng nhập (“Người dùng đã đăng nhập“).

3.2. Bạn chỉ được phép có một hồ sơ cho mỗi người trên Trang web. Hồ sơ này mang tính cá nhân và Bạn không được chuyển nó cho người khác. Hồ sơ có thể bị xóa hoặc đình chỉ bất cứ lúc nào theo quyết định của 009 và không có căn cứ hoặc thông báo nào được gửi cho Bạn trước hành động đó.

3.3. Nếu Bạn không phải là Người dùng đã đăng nhập, Bạn không được phép truy cập hoặc cố gắng truy cập các phần của Trang web yêu cầu người dùng đăng nhập.

NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO

4.1. Một số khu vực nhất định của Trang web tạo cơ hội cho Người dùng đã đăng nhập đăng và trao đổi Nội dung do Người dùng tạo (“UGC”).

4.2. UGC có thể ở dạng phản hồi, nhận xét và đánh giá trên các trang cụ thể của Trang web.

4.3. Bằng cách tạo UGC trên Trang web với tư cách là Người dùng đã đăng nhập, Bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép toàn cầu, không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền để xuất bản, hiển thị, sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh và khai thác thương mại UGC. Điều này bao gồm quyền tự do sử dụng, chuyển giao và tiết lộ UGC cho bên thứ ba.

4.4. Bằng cách tạo UGC, Bạn chuyển giao quyền sử dụng UGC cho chúng tôi một cách không thể hủy bỏ, không có bất kỳ giới hạn nào về thời gian hoặc lãnh thổ, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

4.5. Bạn chịu trách nhiệm về UGC mà Bạn xuất bản trên Trang web.

4.6. 009 không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc đánh giá UGC trước khi chúng xuất hiện trên Trang web. UGC không phản ánh quan điểm và ý kiến của 009, các đại lý và/hoặc chi nhánh của 009. UGC phản ánh quan điểm và ý kiến của người đăng chúng.

4.7. Người dùng đã đăng nhập đảm bảo rằng tất cả UGC được đăng trên Trang web là chính xác và đúng sự thật (khi nêu sự thật) hoặc đúng sự thật (khi nêu ý kiến).

4.8. Bạn không được xuất bản UGC liên quan đến các công ty mà Bạn có quan hệ cá nhân hoặc nghề nghiệp.

4.9. Người dùng đã đăng nhập không được xuất bản UGC trên Trang web:

4.9. Người dùng đã đăng nhập không được xuất bản UGC trên Trang web:

có mục đích tiếp thị;
là bất hợp pháp, lừa đảo, gây hiểu lầm, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, quanh co, tục tĩu, khiêu dâm hoặc tục tĩu;
có đặc điểm phân biệt giới tính, chính trị hoặc chủng tộc;
vi phạm quyền của người khác, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và/hoặc quyền công khai;
mang tính xúc phạm hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế;
tiết lộ thông tin cá nhân về một cá nhân khác, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể được sử dụng để theo dõi, liên hệ hoặc mạo danh người đó;
có mục đích hoặc nội dung không trung thành hoặc bất hợp pháp (hoặc thúc đẩy các mục đích bất hợp pháp);
có hại về mặt kỹ thuật (bao gồm vi rút máy tính, bom logic, ngựa Trojan, sâu, các thành phần có hại, dữ liệu bị hỏng hoặc phần mềm độc hại, dữ liệu hoặc hành vi có hại khác).
4.10. Bằng cách gửi UGC, Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

UGC là hợp pháp và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện trong mọi bối cảnh;
Bạn có quyền đăng UGC trên Trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép cũng như sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
UGC không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
UGC không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp nào xâm phạm quyền riêng tư;
UGC sẽ không được sử dụng để lôi kéo hoặc quảng bá hoạt động kinh doanh, tập quán hoặc thực hiện các hoạt động thương mại hoặc bất hợp pháp.
4.11. Nếu chúng tôi nhận được thông báo hoặc biết rằng UGC vi phạm pháp luật hiện hành, không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi có quyền xóa UGC mà không cần thông báo. Tùy theo tính chất vi phạm, chúng tôi có thể thông báo cho bên vi phạm và/hoặc cơ quan chức năng. Chúng tôi có quyền xóa UGC mà không cần đưa ra lời giải thích, mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Người dùng đã đăng nhập về việc xóa và lý do.

4.12. Người dùng đã đăng nhập theo đây cấp cho chúng tôi quyền bắt đầu và thực hiện mọi hành động pháp lý cần thiết trong trường hợp vi phạm UGC của Người dùng đã đăng nhập.

4.13. Người dùng đã đăng nhập phải đảm bảo bồi thường cho chúng tôi về mọi khiếu nại chống lại chúng tôi do họ vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc pháp luật hiện hành. Người dùng đã đăng nhập phải bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi khiếu nại hoặc mất mát do khiếu nại của bên thứ ba do UGC của Người dùng đã đăng nhập.

4.14. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, 009 sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về UGC hoặc về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc phải gánh chịu do việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc xuất hiện của UGC trên Trang web.

4.15. Xin lưu ý rằng bất kỳ UGC nào bạn để lại trên Trang web sẽ được coi là KHÔNG bí mật, vì vậy biệt hiệu hồ sơ và UGC của bạn có thể hiển thị với mọi người trên Internet.

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

5.1. 009 không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về bất kỳ trang web bên thứ ba nào khác mà Bạn có thể truy cập thông qua Trang web này.

5.2. Khi Bạn truy cập một trang web không phải của 009, vui lòng hiểu rằng trang web đó độc lập với 009 và 009 không có quyền kiểm soát nội dung trên trang web đó.

Ngoài ra, liên kết đến trang web không phải của 009 không ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng trang web đó. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất kỳ thứ gì Bạn chọn để sử dụng đều không có các mục như vi-rút, sâu, ngựa trojan và các phần tử phá hoại khác.

SIÊU LIÊN KẾT ĐẾN NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI

6.1. Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản:

Cơ quan chính phủ
Công cụ tìm kiếm
Tổ chức tin tức
Các nhà phân phối thư mục trực tuyến, giống như cách họ siêu liên kết đến các doanh nghiệp được liệt kê khác
Các Doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống, ngoại trừ việc thu hút các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện
6.2. Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ, ấn phẩm hoặc thông tin Trang web khác của chúng tôi miễn là liên kết đó:

Không lừa dối dưới bất kỳ hình thức nào
Không ngụ ý sai sự thật về việc tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm/dịch vụ của bên đó
Phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết
6.3. Chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu liên kết từ các loại tổ chức sau:

Các nguồn thông tin người tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp thường được biết đến
Các trang cộng đồng
Các hiệp hội hoặc nhóm đại diện cho các tổ chức từ thiện
Nhà phân phối danh bạ trực tuyến
Cổng Internet
Các công ty kế toán, luật và tư vấn
Các cơ sở giáo dục và hiệp hội thương mại
6.4. Chúng tôi sẽ phê duyệt yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi xác định rằng:

Liên kết sẽ không tác động tiêu cực đến chúng tôi hoặc các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi
Tổ chức không có hồ sơ tiêu cực với chúng tôi
Lợi ích về khả năng hiển thị của siêu liên kết bù đắp cho sự vắng mặt.
Liên kết nằm trong bối cảnh chơi cá cược online tại nhà cái.